Zabezpieczenia
przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników. W zależności od rodzaju i wielkości budynku stosowanie niektórych zabezpieczeń jest obligatoryjnie wymagane przepisami przeciwpożarowymi.

BPW oferuje Państwu możliwość zabezpieczenia obiektów w dowolne, obecnie stosowane, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Projektujemy i wykonujemy, konserwujemy i serwisujemy różne systemy.

OFERTA

SSP SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Polon Alfa 1000 4000 6000 UCS , Schrack Integral B 5 Integral B 6 , Esser IQ Control Flex , Siemens Cerberus Synova XC 10 , Bosch FPA LSN , Satel CSP, UTC F&S 1X 2X

ODDYMIANIE I ZAPOBIEGANIE ZADYMIENIU

D+H Merkor Polon Alfa

DSO DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE

Bosch IVO Ambient Schrack

KD KONTROLA DOSTĘPU

Roger KaDe ControlSys Satel

SUG SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SERWEROWNI

-

CCTV i TERMOWIZJA

Samsung Ganz HikVision Bosch Dahua Novus Avizio

SYSTEMY DETEKCJI CO I LPG

-

OŚWIETLENIE AWARYJNO EWAKUACYJNE

-

PRZECIWPOŻAROWE WYŁĄCZNIKI PRĄDU

-

WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE

-

PRZECIWPOŻAROWE ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

-

PROJEKTY I EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWE

-

SERWIS KONSERWACJA 24/DOBĘ 7/TYDZIEŃ 12/ROK

-

Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo zgodne z aktualnymi przepisami prawa

PROJEKTY I DOKUMENTACJA

BPW świadczy usługi w zakresie opracowywania projektów instalacji przeciwpożarowych, sporządzania analiz zagrożenia pożarowego oraz ekspertyz stanu ochrony przeciwpożarowej.  Cała dokumentacja jest potwierdzona i uwiarygodniona przez rzeczoznawców zabezpieczeń pożarowych. Wykonujemy również Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 • Art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. Ustaw z 2002 r. nr 147, poz. 1229) zobowiązuje autorów dokumentacji projektowej do zapewnienia jej zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Szczegóły tego obowiązku określił minister właściwy do spraw wewnętrznych w rozporządzeniu z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Wynika z niego, iż nie każdy projekt budowlany wymaga takiego uzgodnienia, lecz jedynie projekty dotyczące obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania. Uzgodnieniu podlegają także rozbudowy lub modernizacje obiektów albo kapitalne remonty, jeśli charakter lub rozmiar robót wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej.
 • Ponadto zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 30 ust. 3 Prawa budowlanego uzgodnieniom podlegają również projekty zagospodarowania działki lub terenu w przypadku budowy instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinny

Dobrze zadbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twojego mienia. Ochronimy Twój dom i miejsce pracy.

SERWIS I KONSERWACJA SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

        BPW oferuje kompleksową usługę montażowo-serwisową systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, a obejmuje ona przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawę urządzeń. Świadczymy dyspozycyjność serwisowo – interwencyjną przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Podpisujemy roczne lub wieloletnie umowy serwisowe.

          Posiadamy pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na transport, magazynowanie, instalację i demontaż urządzeń zawierających materiały promieniotwórcze.

          Systemy przeciwpożarowe muszą działać prawidłowo i być we właściwy sposób konserwowane. Producenci wymagają aby każdy element systemu był konserwowany przez uprawniony personel co najmniej raz w roku. Zaleca się jednak, aby ta konserwacja była wykonywana raz na kwartał po 25% całości systemu. Takie zalecenie powoduje, że przy każdorazowym przeglądzie, konserwator weryfikuje sprawność działania Centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, sprawdza wydruki, sprawność akumulatorów itp. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

„…Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, są wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych;
 • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.”

Pomagamy na każdym etapie inwestycyjnym i wykonawczym. Integrujemy systemy ze wszystkimi istniejącymi instalacjami.

Kim jesteśmy

BPW sp. z o.o. powstała w 1994 roku. Od początku swojego istnienia, firma działa w sektorze technologii teleinformatycznych i teletransmisyjnych obsługując klientów z całej Polski.

BPW jest firmą produkcyjno–handlowo–usługową. BPW posiada kompleksową ofertę, skierowaną zarówno do dużych Klientów z podstawowych sektorów gospodarczych, m.in. publicznego, finansowego, służb mundurowych, telekomunikacji i przemysłu, jak i średnich i małych firm oraz do Klientów Indywidualnych.

Firma koncentruje swoją aktywność w kilku obszarach:

 • Technologie budynkowe: projektowanie i wykonawstwo instalacji nisko prądowych.
 • Systemy sterujące: rozwiązania użytkowe, oparte na najnowszej technologii sterowników
 • Oprogramowanie: projektowanie i tworzenie oprogramowania, integrowanie dedykowanych systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju aplikacji.
 • Usługi: doradztwo, szkolenia, serwis urządzeń i systemów, serwis serwerów, komputerów i osprzętu, IT outsourcing, usługi internetowe.

Firma występuję, jako główny dostawca lub wykonawca, bezpośrednio do Klienta końcowego. Świadczy również swoje usługi jako podwykonawca, przejmując odpowiedzialność za ściśle określony zakres prac.

BPW w swoich działaniach koncentruje się na zapewnieniu prawidłowości całego cyklu życia każdego produktu dostarczanego Klientowi, poczynając od fazy projektowo – kosztorysowej, poprzez kompleksowe i całościowe wykonawstwo wraz z dostawą sprzętu, aż do odbioru końcowego zadania i świadczenia usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Naszym celem jest profesjonalna obsługa wszystkich Klientów. Z myślą o nich zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy wciąż doskonalą swoje umiejętności.

Doświadczenie, profesjonalizm oraz kreatywność pozwalają nam na zaoferowanie wszystkim Klientom optymalnych rozwiązań oraz niekonwencjonalnych alternatyw. Potrafimy zoptymalizować rozwiązanie techniczne oraz budżet każdej inwestycji. Firma i jej pracownicy posiadają wszystkie prawem wymagane zezwolenia i certyfikaty związane ze świadczoną przez nią aktywnością gospodarczą.

Mamy nadzieję, że przedstawione na naszej stronie informacje spotkają się z Państwa zainteresowaniem i pozwolą na znalezienie w nas wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Misją firmy jest łączenie ludzi i dostarczanie im radości szerokim dostępem do morza informacji. W bezpośrednim znaczeniu kablami i przewodami, falami, technicznymi urządzeniami. Chcemy czynić świat szczęśliwszym i bogatszym.

Jesteśmy dla każdego, kto potrzebuje fachowego i rzetelnego wsparcia.

KONTAKT

„BPW” Sp. z o.o.

ul. Hagera 41
41-800 Zabrze

Biuro handlowo techniczne

40-521 Katowice
ul. Łabędzia 10

NIP: 648-10-24-909
REGON: 272912121
KRS 0000189169